Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Petra Pilates betreffende deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Petra Pilates.

Petra Pilates behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Petra Pilates is statutair gevestigd te Cothen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76256278.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 31 oktober 2019. Met de publicatie hiervan vervallen alle vorige versies.

Alle bepalingen zijn van toepassing op de website www.petrapilates.nl.

Door het volgen van de lessen en/of het invullen van het Aanmeldformulier gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden

Pilates-lessen

 • De Pilates-lessen kunnen uitsluitend na overleg met Petra Pilates en na het volledig invullen van het aanmeldingsformulier.
 • Bij inschrijving wordt een gepersonaliseerde 'slimme' sleutelhanger uitgereikt waarmee cursisten zich bij begin van een les moeten inchecken. Dit inchecken is de basis voor de betaling van de lessen. De sleutelhanger is persoonlijk en niet overdraagbaar. Voor de sleutelhanger is een statiegeld van €5 verschuldigd. Dit statiegeld wordt terugbetaald indien een cursist aangeeft geen lessen meer te willen volgen bij Petra Pilates en na inlevering van de sleutelhanger.
 • De periodes waarin de lessen gegeven worden, worden door Petra Pilates vastgesteld.
 • Lessen worden gegeven vanaf vier cursisten, bij deelname door minder cursisten gaat de les niet door.
 • Petra Pilates zal alle cursisten per whatsapp/email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juiste email adres.

Betaling

 • De tarieven staan gepubliceerd op de website van Petra Pilates.
 • Petra Pilates hanteert geen abonnement of opzegtermijn. Een cursist betaalt alleen een les, indien deze daadwerkelijk is gevolgd. De registratie hiervan gebeurt door middel van de slimme sleutelhanger.
 • Lesgelden worden achteraf 1x per kalendermaand betaald door automatische incasso, betaling van een factuur of betaling van een Tikkie-verzoek (al naar gelang van de voorkeur van de cursist).
 • Indien de cursist bij aanmelding aangeeft te willen betalen via incasso, dan machtigt hij/zij hiermee automatisch Petra Pilates om de lesgelden automstisch te incasseren.
 • Bij niet tijdige betaling brengt Petra Pilates €15 administratiekosten in rekening.
 • Petra Pilates heeft het recht deelname van de klant aan een les te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Indien gedurende een kalendermaand gestopt wordt met het volgen van lessen, dienen de nog openstaande niet betaalde lessen alsnog betaald te worden.
 • Voldoet een cursist niet binnen dertig dagen na aanvang van de betreffende betalingsperiode aan enige op hem/haar jegens Petra Pilates rustende betalingsverplichtingen, dan is Petra Pilatesgerechtigd een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen te geven. Dit zal pas na een ingebrekestelling gebeuren. Het lid is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

Wijziging en annulering door Petra Pilates

 • Petra Pilates heeft het recht zonder opgave van reden lesdata en -tijden te wijzigen.
 • Petra Pilates heeft het recht zonder opgave van reden een Pilates-les te annuleren.
 • Petra Pilates heeft het recht tariefswijzigingen door te voeren. Dit gebeurt hoogstens eens per 2 jaar. De tariefswijzigingen worden tijdig aan de bestaande klanten doorgegeven en worden gepubliceerd op de website van Petra Pilates.

Eigen Risico en Aansprakelijkheid

 • Het volgen van zowel online (website c.q. youtube) aangeboden als klassikaal aangeboden Pilates-lessen is geheel voor eigen risico van de cursist.
 • Als de cursist een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de (huis)arts. Alleen bij een positief advies van de (huis)arts mag de klant deelnemen.
 • De klant is verplicht Petra Pilates voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.
 • Petra Pilates is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor medische aandoeningen en/of enigerlei andere vorm van lichamelijk of geestelijk letsel voor, tijdens en na de Pilates-les.
 • De cursist vrijwaart ter zake Petra Pilates voor elke aansprakelijkheid ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Petra Pilates zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
 • Petra Pilates is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de cursist.

Vastleggen van gegevens

 • De persoonlijke gegevens van cursisten zijn strikt vertrouwelijk en worden door Petra Pilates uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
 • Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de cursist voordoen, dient een cursist deze per omgaande aan Petra Pilates te melden.
 • Voor meer informatie zie de Privacy Verklaring.

Overige bepalingen

 • In het geval de voorwaarden van Petra Pilates niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Petra Pilates het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze voorwaarden, redelijkheid en billijkheid en is voor de cursist bindend.
 • In geval van minderjarigheid is voor deelname aan de lessen een akkoord van een ouder of voogd vereist.